1. INTRODUCTIE


Deze privacyverklaring heeft betrekking op Santander Consumer Finance S.A. – Branche Nederland (“Santander”). Santander biedt haar producten aan onder verschillende handelsnamen. Deze handelsnamen vindt u in uw overeenkomst met Santander. Santander Consumer Finance, S.A. – Branche Nederland, kantoorhoudende in Nederland, Vliegend Hertlaan 77, 3526 KT Utrecht en Santander Consumer Finance S.A., met maatschappelijke zetel in Spanje, te 28660 Boadilla del Monte, Avenida de Cantabria s/n zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Santander Consumer Finance SA heeft geen toegang tot uw persoonsgegevens, behalve in de specifiek genoemende gevallen.

Beslissingen over de doeleinden van de verwerking worden echter gezamenlijk genomen door de twee verantwoordelijken (Santander Consumer Finance S.A. – Branche Nederland en Santander Consumer Finance SA). In deze verklaring leest u hoe Santander Consumer Finance S.A. – Branche Nederland en Santander Consumer Finance S.A. (hierna samen “de Bank”) uw persoonsgegevens verwerken wanneer u haar website bezoekt, een krediet of financiering afsluit en over uw rechten met betrekking tot de verzamelde en gebruikte informatie. De Bank hecht veel waarde aan het vertrouwen dat u in haar stelt en verbindt zich om de vertrouwelijkheid van de informatie die u haar doorgeeft te handhaven. De Bank verbindt zich ook om de wettigheid, proportionaliteit en transparantie van het beheer van uw persoonsgegevens te waarborgen en werkt voortdurend aan de verbetering van haar diensten. Met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens kunt uw recht op verzet, toegang, rectificatie en overdraagbaarheid uitoefenen tegen elk van de verwerkingsverantwoordelijken, in overeenstemming met de procedures beschreven in deze verklaring.

U kunt al uw vragen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens ook stellen via het volgende e-mailadres: privacy@santander.nl. De Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit zal optreden als de belangrijkste toezichthoudende autoriteit. In het geval van een verzoek of klacht, kunt u zich rechtstreeks en zonder onderscheid richten tot de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens: (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap) of de Spaanse Gegevensbeschermingsautoriteit: (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf).

Santander biedt de volgende producten aan:
• Niet-doorlopend krediet
• Doorlopend krediet
• Krediet ter financiering van een voertuig
• Creditcards
• Leasing activiteiten

2. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING


De Bank heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die als volgt kan worden bereikt: privacy@santander.nl of per post naar het volgende adres: Santander Consumer Finance S.A. Avenida de Cantabria s/n 28660 Boadilla del Monte Spanje.

Deze functionaris voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor:

• het adviseren en informeren van de Bank, haar bestuurders en de leden van de adviescommissies over hun verplichtingen uit hoofde van de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming;
• toe te zien op de naleving van de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en het beleid inzake gegevensverwerking en -bescherming in het kader van het beheer en de uitvoering van de activiteiten van de Bank, onder meer met betrekking tot de verantwoordelijkheden en opleiding van personeel dat betrokken is bij het verwerken, en daarmee verband houdende audits;
• op verzoek advies te verstrekken over en de uitvoering te verifiëren van de gegevensbeschermingseffectbeoordeling;
• samen te werken met de Gegevensbeschermingsautoriteit;
• op te treden als aanspreekpunt voor:
- klanten die contact willen opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming voor alle vragen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens en de uitoefening van hun rechten;
- klanten of elke andere persoon die bekend is met een incident of inbreuk in verband met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het beheer en de uitvoering van de activiteiten van de Bank en die daarover de functionaris voor gegevensbescherming wenst informeren;
- de Gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot zaken die verband houden met verwerking;
• bepalen en monitoren van het risico dat verbonden is aan de verwerkingen, rekening houdend met de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking. De functionaris voor gegevensbescherming is onderworpen aan een beroepsgeheim en een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de uitoefening van zijn of haar taken.

3. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE EN WAAROM?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen voor verschillende doeleinden. Hieronder geven we inzicht in de verschillende fases van het proces die u als klant doorloopt. Vervolgens leggen we per fase uit welke gegevens we verzamelen en waarom.

3.1. Uw aanvraag: het beoordelen en accepteren van uw krediet- of leasingaanvraag;
3.2. Het sluiten, de implementatie en het beheer van uw kredietovereenkomst: het sluiten en beheer van uw kredietovereenkomst;
3.3. De incasso: het innen van betalingen (openstaande vorderingen);
3.4. Verkoop & overdracht: de verkoop en/of overdracht van de openstaande vorderingen;
3.5. Marketing: het uitvoeren van commerciële activiteiten;
3.6. Fraude: voorkomen, opsporen en bestrijden van fraude;
3.7. Naleving van wettelijke verplichtingen: naleving van wettelijke verplichtingen en verzoeken van overheidsinstanties en toezichthoudende instanties.
3.8 Verzameling van navigatiegegevens

3.1. Uw aanvraag

Als u rechtstreeks (telefonisch of via website) of indirect via een van onze partners een krediet aanvraagt, zullen wij u om persoonsgegevens vragen. Wij vragen om ten minste de volgende persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geslacht, etc.);
• Adresgegevens (adres, postcode, huisnummer, etc.);
• Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres); • Bankgegevens (banknaam, IBAN, rekeningnaam);
• Inkomensgegevens (en uitgaven) (soort inkomen, werkgeversgegevens, vaste lasten);
• Identiteitskaartgegevens (type document, vervaldatum);
• Indien u de aankoop van een voertuig wilt financieren, vragen wij ook om de details van het voertuig (kenteken en chassisnummer). Afhankelijk van de hoogte van het krediet, kunnen we vragen om gegevens van uw partner of echtgenoot. Als we dit doen betreft dit ten minste de volgende gegevens:
• Persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geslacht, etc.);
• Adresgegevens (postcode, huisnummer, etc.); • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, etc.);
• Bankgegevens (banknaam, IBAN, etc.); • Inkomensgegevens (en kosten) (type inkomen, werkgeversgegevens, vaste lasten);
• Identiteitskaartgegevens (type document, vervaldatum);

Als u rechtstreeks (telefonisch of via website) of indirect via een van onze partners een leaseaanvraag doet, zullen wij u om persoonsgegevens vragen. Wij vragen om ten minste de volgende persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geslacht, etc.);
• Adresgegevens (adres, postcode, huisnummer, etc.);
• Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres);
• Bankgegevens (banknaam, IBAN, rekeningnaam);
• Inkomensgegevens (en uitgaven) (soort inkomen, werkgeversgegevens, vaste lasten);
• Identiteitskaartgegevens (type document, vervaldatum);
• Indien u de aankoop van een voertuig wilt financieren, vragen wij ook om de details van het voertuig (kenteken en chassisnummer).

In verband met de leaseaanvraag, kunnen we vragen om gegevens van uw partner of echtgenoot. Als we dit doen betreft dit ten minste de volgende gegevens:
• Persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geslacht, etc.);
• Adresgegevens (postcode, huisnummer, etc.);
• Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, etc.);
• Bankgegevens (banknaam, IBAN, etc.);
• Inkomensgegevens (en kosten) (type inkomen, werkgeversgegevens, vaste lasten);
• Identiteitskaartgegevens (type document, vervaldatum);.

Het verstrekken van uw volledige en correcte persoonsgegevens is een voorwaarde voor uw aanvraag, omdat wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te verzamelen (bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen van witwassen),. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht uw financiële situatie te controleren voordat wij een krediet verlenen. Zonder deze persoonsgegevens wijzen wij uw verzoek af en wordt er geen kredietovereenkomst gesloten.

BKR registratie en kredietstatus
Wij zijn aangesloten bij Stichting Bureau Kredietregistratie (“BKR”). Als u bij ons een krediet of leaseproduct aanvraagt, vragen wij informatie van BKR om te weten of u een krediet hebt of hebt gehad en wat uw betalingsgedrag is. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat u niet te veel leent. Wanneer wij uw krediet- of leaseaanvraag goedkeuren, geven wij dit ook door aan het BKR. Uw krediet wordt dan geregistreerd bij het BKR. Daarnaast moeten we achterstanden van drie of meer termijnen melden bij het BKR. Dit is een verplichting volgens het Algemeen Reglement BKR (https://www.bkr.nl/.).

Eva registratie
Wij zijn aangesloten bij de Externe Verwijzingsapplicatie (EVA). Dit is een fraudepreventiesysteem en bestaat uit een database waarin bekende en potentiële fraudeurs zijn opgenomen. In geval van fraude of vermoeden van fraude, zullen we overgaan tot registratie in EVA. Ook kunnen wij bij uw aanvraag controleren of u hier geregistreerd staat. Wij controleren de Externe Verwijzingsapplicatie om te weten of u betrokken bent geweest bij een fraudezaak die door een andere financiële instelling in Nederland is geregistreerd. Deze database wordt gecontroleerd op basis van ons gerechtvaardigd belang als financiële instelling om fraude te voorkomen. Geautomatiseerde individuele besluitvorming Santander heeft een geautomatiseerd risicobeoordelingssysteem geïmplementeerd.

Dit systeem volgt een scoringslogica die rekening houdt met persoonlijke en economische informatie:
• uit de documentatie die u ons hebt verstrekt;
• in de bestanden van de Bank met betrekking tot uw gedrag bij andere transacties;
• informatie in de gemeenschappelijke kredietdossiers waartoe die entiteit toegang heeft, zoals:
- BKR zoals hierboven vermeld
- Kamer van Koophandel
- Dun & Bradstreet - Experian (www.experian.nl)
- openbare bronnen (waaronder lijst van mensen die behoren tot beroepsgroepen of open sociale netwerken)
- Autotelex in geval van leasing

De uitkomst van dit onderzoek kan leiden tot de goedkeuring of weigering van uw kredietaanvraag, afhankelijk van de conclusies over de kans dat u kunt voldoen aan de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit een krediet.

Bovendien kan Santander op basis van deze informatie u intern classificeren op basis van het aantal gecontracteerde producten, de geschiedenis hiervan en/of uw (professionele) activiteiten, maar ook kredietrisicomodelrapporten opstellen die nodig zijn voor de analyse en risicobeoordeling van uw huidige activiteiten en gecontracteerde producten.
Wij kunnen daarnaast uw risico’s evalueren en zelfs, als gevolg daarvan, uw kredietaanvraag weigeren, dit mede afhankelijk van het risico dat door Santander wordt vastgesteld en de kredietwaardigheid die voortvloeit uit de analyse van deze informatie. Tenslotte informeren wij u dat wij het geautomatiseerde risicobeoordelingssysteem aan periodieke evaluaties onderwerpen om mogelijke onverenigbaarheid, fouten of onnauwkeurigheid bij beoordelingen te voorkomen.
Niettegenstaande het voorgaande, mocht u zich niet kunnen vinden in het resultaat van uw beoordeling, kunt u deze aanvechten door de informatie te verstrekken die u relevant acht om de genomen beslissing te weerleggen en de persoonlijke tussenkomst van een van onze analisten te vragen. Als we uw verzoek afwijzen, zullen wij of de relevante medewerker van onze partner, u onmiddellijk op de hoogte stellen van de afwijzing. U heeft dan het recht om ons binnen 7 werkdagen na de afwijzing per e-mail te vragen om de afwijzingsbeslissing te herzien of de afwijzing toe te lichten. U kunt uw e-mail sturen naar privacy@santander.nl. Zodra uw krediet of leaseproduct is geaccepteerd of geweigerd, wordt deze beslissing ook meegedeeld aan de bemiddelaar waar u de kredietaanvraag hebt gestart of aan de verzekeraar, indien van toepassing.

Tijdens het aanvraagproces worden uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van de evaluatie en acceptatie daarvan. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de kredietovereenkomst die wij met u sluiten en bij de evaluatie van uw leencapaciteit. Wij willen voorkomen dat u van ons een krediet krijgt dat u niet kunt terugbetalen. Als klant is dit voor u niet wenselijk het zou voor de Bank tot schade leiden. Wij verwerken uw persoonsgegevens om dit risico te kunnen inschatten.

3.2. Het sluiten, de implementatie en het beheer van uw krediet- of leaseovereenkomst

De uitvoering van uw krediet- of leaseovereenkomst begint op het moment dat wij uw aanvraag hebben goedgekeurd en een kredietovereenkomst met u hebben gesloten. In deze fase verwerken wij opnieuw de reeds verzamelde persoonsgegevens en vullen deze aan met (minimaal) de gegevens van uw (termijn)betalingen. Tijdens deze fase innen wij automatisch het in de kredietovereenkomst afgesproken maandelijkse bedrag – als u daarvoor heeft gekozen – van de door u opgegeven bankrekening.

We kunnen ook eventuele wijzigingen aanbrengen met betrekking tot uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld als u bent verhuisd). Het kan zelfs zijn dat door veranderingen in uw persoonlijke situatie uw krediet of leaseproduct mogelijk moet worden aangepast. Afhankelijk van de situatie doen wij ons best om samen met u tot een passende oplossing te komen.

In de fase van sluiten, implementatie en beheer verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u aangaan, zoals het (direct) incasseren, opnemen van het krediet per telefoon of e-mail, het printen van kaarten (indien van toepassing) en het vastleggen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw persoonlijke situatie, uw inkomen, uw adresgegevens) of het uitvoeren van bepaalde diensten in verband met de leaseactiviteiten.

We kunnen ook contact met u opnemen om u te helpen het aanvraagproces af te ronden. Vanuit onze wettelijke plicht hebben wij een klachtenprocedure voor u. Om uw klacht in dat geval te kunnen opvolgen, hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken (dat wil zeggen, een duidelijk en noodzakelijk belang voor het doel van de verwerking van uw gegevens). De verwerkte gegevens zijn uw gegevens die in ons klantenbestand voorkomen in verband met de verschillende hierboven beschreven processen.

De Bank verwerkt uw gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang om intern op een efficiëntere manier om te gaan met uw gegevens en om een totaaloverzicht van de klantrelatie te hebben. Om deze reden wordt voor elke klant een bestand aangemaakt van alle ondernomen acties met de klant. De Bank beschikt ook over relatiebeheerssystemen en kan uw gegevens verwerken in e-mails en interne rapporten.

De persoonsgegevens die worden verzameld en geraadpleegd zijn dezelfde als die u ons heeft verstrekt bij de kredietaanvraag, evenals de verzamelde gegevens ter voorkoming van witwaspraktijken en voor het bepalen van uw risicoprofiel. We bewaren ook alle acties die door u zijn ondernomen tijdens de contractuele relatie (oproepen naar het callcenter, verzonden berichten, uw transacties, uw renteberekeningen en alle informatie die u wilde delen met ons). De Bank behoudt zich het recht voor om zich, op basis van een gerechtvaardigd belang, telefoongesprekken van haar klantenservice te registreren, met het oog op de kwaliteitscontrole van haar klantenservice. Uw gegevens worden alleen verwerkt door daartoe bevoegde personen en slechts voorzover dit nodig is. We maken geanonimiseerde rapporten om het gedrag van onze klanten te analyseren op een onpersoonlijke algemene basis. De geanonimiseerde gegevens komen voort uit de gegevens in uw klantenbestand zoals verzameld tijdens de verschillende processen die in deze sectie worden beschreven. U kunt gevraagd worden deel te nemen aan enquêtes die bedoeld zijn algemene informatie te verstrekken over de producten of diensten van de Bank. Voorzover de informatie verkregen via deze enquêtes betrekking heeft op u, is deelname aan deze enquêtes optioneel. Uw gegevens worden slechts opgenomen in geanonimiseerde rapporten en verwerkt op een onpersoonlijke en algemene basis. De Bank registreert ook back-ups van de gegevens beschikbaar om, in geval van verlies om welke reden dan ook, de informatie en de service aan u te kunnen blijven leveren.

3.3. De incasso

De incassofase gaat in op het moment dat u niet kunt voldoen aan uw betalingsverplichtingen uit de kredietovereenkomst die u met ons heeft gesloten, bijvoorbeeld als u een betalingsachterstand heeft of als u een schuldhulpverlening hebt aangevraagd. In deze fase verwerken wij de reeds verzamelde persoonsgegevens en vullen deze aan met (tenminste) uw actuele inkomsten- en uitgavengegevens. Wij vragen om uitgebreidere informatie dan in de acceptatiefase, waaronder (in ieder geval) uw gezinssituatie en een specificatie van uw maandelijkse uitgaven (energie, huur, boodschappen, etc.). Dit doen wij om bij een betalingsachterstand een zo redelijk mogelijke betalingsregeling met u af te kunnen spreken.

In de incassofase verwerken wij uw persoonsgegevens voor het beoordelen en maken van een betalingsregeling. De verwerking is in dit stadium noodzakelijk voor de uitvoering van de kredietovereenkomst die wij met u zijn aangegaan en om ervoor te zorgen dat u het geleende bedrag aan ons terugbetaalt.

3.4. Verkoop en overdracht

Mocht u na afloop van de incassofase nog steeds niet in staat zijn om uw verplichtingen uit de kredietovereenkomst na te komen, dan zullen wij het openstaande saldo opeisen en zullen wij nagaan of deze vordering in aanmerking komt voor verkoop aan een incassobureau of overdragen aan een deurwaarder. In deze fase verwerken wij de reeds verzamelde persoonsgegevens en vullen deze aan met (tenminste) uw betalingsachterstand, uw openstaande saldo en eventuele (nieuwe) wijzigingen in uw persoonsgegevens. In deze fase verwerken wij uw persoonsgegevens om de schuld die bij ons heeft op te eisen. Dit betekent dat wij de overeenkomst die wij met u hebben overdragen aan de deurwaarder en/of verkopen aan een geschikte koper. De verwerking van uw gegevens is dan noodzakelijk voor de uitvoering van de kredietovereenkomst die wij met u zijn aangegaan en voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij het terugbetalen van het geleende bedrag.

3.5. Marketing

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens ook voor de uitvoering van commerciële activiteiten:

• Om u interessante aanbiedingen te doen. U ontvangt de aanbiedingen via ons of via partijen waarmee wij samenwerken en met wie wij informatie delen over onze producten & diensten. Wij gebruiken hiervoor verschillende kanalen, namelijk mail, e-mail, sms of telefoon.

• Als wij uw persoonsgegevens om marketingredenen aan andere bedrijven geven, vragen wij altijd vooraf toestemming aan u.

• We analyseren of onze marketingcampagnes effectief zijn via de verschillende kanalen om ervoor te zorgen dat we u gerichte informatie en aanbiedingen kunnen doen.

Mocht u dit soort e-mails niet meer willen ontvangen,laat het ons dan weten per e-mail (klantenservice@santander.nl) of per brief aan de afdeling Klantenservice. Als u uw voertuig via ons hebt gefinancierd, neem dan contact op met de klantenservice van Car Finance (customersupport@santander.nl) of per brief. Ons adres vindt u onderaan deze verklaring.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van toestemming (wanneer het gaat om niet-gerelateerde producten) en voor de doeleinden van een gerechtvaardigd belang bij het promoten van onze producten en gerelateerde producten die voor u interessant kunnen zijn.

3.6. Fraude

Om fraude te voorkomen, op te sporen en te bestrijden, verzamelen wij persoonsgegevens over vermoedelijke frauduleuze handelingen afkomstig van BKR, EVA en openbare bronnen. We mogen deze gegevens alleen voor dat doel verzamelen en combineren met de gegevens die we al hebben. We hebben een speciale afdeling die zich hiermee bezighoudt. De personen op deze afdeling kunnen, als ze een vermoedelijke frauduleuze handeling ontdekken, deze registreren in het eerder genoemde fraudesignaleringssysteem Externe Verwijzingsapplicatie (EVA).

Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van het onderzoeken van mogelijke fraude, het vaststellen van fraude en om te voorkomen dat fraude opnieuw plaatsvindt. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang voor fraudeopsporing en -preventie in overeenstemming met de fraudebestrijdingswetgeving.

3.7. Naleving van wettelijke verplichtingen

Wij verzamelen uw persoonsgegevens omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. We zijn verplicht om uw krediet te registreren bij het BKR, om financiële verantwoording af te leggen en om onze toezichthouders, waaronder de Spaanse Nationale Bank, informatie te verstrekken, om kredieten aan te passen, audits uit te voeren, fraude te voorkomen en antiwitwascontroles uit te voeren. Ook moeten wij voldoen aan de Sanctiewetgeving en fraudebestrijdingswetgeving en in verband hiermee ken-uw-klant-controles uitvoeren.

3.8 Verzameling van navigatiegegevens

Deze gegevens worden automatisch verkregen. In principe kunnen navigatiegegevens individueel zijn (alleen met betrekking tot u) of geaggregeerd (met betrekking tot een groep gebruikers) en worden ze automatisch verkregen door het gebruik van “Cookies” en door het verwerken van IP-adressen.
Cookies zijn gegevensblokken die op uw computer worden opgeslagen en die de Bank gebruikt om uw toekomstige bezoeken te vergemakkelijken op basis van de handelingen en zoekacties die tijdens uw vorige bezoeken zijn waargenomen. De cookies die door de Bank worden gebruikt, zijn gecodeerd en bevatten een unieke digitale handtekening om elke wijziging voorkomen. De Bank gebruikt deze gegevens in geaggregeerde vorm om de geschiedenis en patronen te onderzoeken bij bezoek aan haar website.

We gebruiken de Google-service (meer specifiek GoogleAnalytics) voor statistische doeleinden (geaggregeerde niet-nominatieve gegevens). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die zich op uw computer bevinden, om de website helpen uw gebruik te analyseren. De door cookies gegenereerde informatie met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks verzonden en gearchiveerd door Google op servers in de Verenigde Staten. In de systeemconfiguraties heeft de Bank een bewaartermijn ingevoerd voor informatie die door Google is opgeslagen en de codering van zijn gegevens heeft geselecteerd, zodat GoogleAnalytics uw gegevens alleen in gecodeerde vorm kan bekijken. Google zal deze informatie voor eigen rekening gebruiken om uw gebruik van de website bij te houden, rapporten over website-activiteit samen te stellen en andere diensten te verlenen gekoppeld aan website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie doorgeven aan derden indien dit wettelijk vereist is of wanneer deze derden deze informatie verwerken in opdracht van Google.
Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waar het over beschikt. U kunt de verwerking van gegevens of informatie weigeren door het gebruik van cookies te weigeren in uw browserconfiguratie. Google Analytics heeft een browserextensie die gebruikers in staat stelt om traceren te accepteren of uit te schakelen, de “Add-on to browser for deactivating Google Analytics“. Google heeft zijn eigen beleid voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt meer lezen hierover op www.google.com/policies/privacy.
Wij raden u aan de tijd te nemen om het goed door te lezen. Voor meer informatie nodigt de Bank u uit om haar Cookies Verklaring te lezen (https://www.santander.nl/privacy-cookies/cookies).


4. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?


Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere partijen. Wij kunnen dit doen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en/of om u diensten of producten van die andere partijen aan te bieden. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:
• Groepsmaatschappijen, vanwege wettelijke rapportages, wettelijke verplichtingen en fiscale consolidatie.
• Gelieerde partners (dealers, brokers en retailers) die bemiddelen bij het aangaan van een kredietovereenkomst en via welke u uw gegevens mogelijk aan ons heeft verstrekt.
• Derden die namens ons betaaldiensten ondersteunen (o.a. ABN AMRO Bank) voor de uitvoering van de overeenkomst.
• Derden die incassowerkzaamheden verrichten en aan wie wij vorderingen overdragen; dit betekent dat wij voor de afhandeling van de schuld relevante persoonsgegevens kunnen delen met callcenters, huisbezoekers, maar ook deurwaarders en incassobureaus zoals voorzien in uw kredietovereenkomst.
• Instanties aan wie wij op grond van de wet verplicht zijn gegevens te delen, waaronder BKR of RDW in geval van autofinanciering.
• Toezichthouders aan wie wij verplicht zijn om op verzoek gegevens te delen.
• Onze auditors, als we een verzoek van hen ontvangen.
• Bevoegde rechterlijke instanties of autoriteiten in verband met geschillen over de verwerking van persoonsgegevens.
• In geval van leasing aan de verzekeringsmaatschappij en de autoverhuur partners in geval van vervangend vervoer.


5. MET WIE WERKEN WE SAMEN?


De Bank hanteert strikte criteria voor het selecteren van dienstverleners in verband met onze verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming. Daarom sluiten wij een gegevensverwerkingscontract af met onze dienstverleners, waarbij we hen, ondermeer, de volgende verplichtingen zullen opleggen:
• passende technische en organisatorische maatregelen toepassen;
• persoonsgegevens verwerken voor de overeengekomen doeleinden en alleen volgens de instructies die door de Bank zijn gedocumenteerd;
• de gegevens verwijderen of retourneren aan de Bank zodra de dienst is verleend.

In het bijzonder zal de Bank de dienstverleners contracteren in de volgende sectoren: juridisch advies, certificering van leveranciers, multidisciplinaire professionele dienstenbedrijven, bedrijven die verband houden met onderhoud, bedrijven die technologische diensten verlenen, bedrijven die IT-diensten verlenen, beveiligingsbedrijven, instant messaging-dienstverleners, infrastructuurbeheer- en onderhoudsbedrijven, kaartuitgevers, callcenterservicebedrijven, dienstverleners ter uitvoering van de leaseactiviteiten, gelieerde ondernemingen en tussenpersonen, derden die u commerciële aanbiedingen kunnen doen, hetgeen betekent dat wij of derden u informatie over onze producten kunnen sturen.


6. JURISDICTIE EN UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE


Het is mogelijk dat, doordat wij gegevens delen met de bovengenoemde partijen, uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die niet hetzelfde beschermingsniveau hebben als de A.V.G. Voor dergelijke gevallen hebben we procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet.


7. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?


We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig en toegestaan is voor de doeleinden van de gegevensverzameling. We passen de volgende criteria toe om onze bewaartermijnen te bepalen:
• Als u uw kredietaanvraagproces niet heeft voltooid, worden uw gegevens 30 dagen bewaard. •
Als wij hebben geweigerd u een lening te verstrekken, worden uw gegevens maximaal 3 maanden bewaard.
• Als we hebben besloten om u een lening te verstrekken, maar u uiteindelijk geen lening wilt afsluiten, worden uw gegevens maximaal 6 maanden bewaard.
• Als we hebben besloten om u het krediet te verlenen, maar het is uiteindelijk niet gelukt, worden uw gegevens maximaal 12 maanden bewaard.
• Als wij u een lening hebben verstrekt, worden uw gegevens gedurende 8 jaar na beëindiging van het contract bewaard.
• Indien u na afloop van de incassofase nog steeds niet in staat bent om aan de verplichtingen uit uw kredietovereenkomst te voldoen en wij deze vordering verkopen aan een incassobureau, worden uw gegevens 8 jaar bewaard nadat het schuldherstelplan is voltooid.
• In geval van alle toepasselijke wettelijke verplichtingen waaraan de Bank moet voldoen (bijvoorbeeld wettelijke administratieve verplichtingen, geschillen en vragen van toezichthouders):
• In geval van een geschil worden uw gegevens bewaard tot 10 jaar na de onherroepelijke uitspraak van de rechter.


8. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?


Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig. Hiertoe gebruiken wij verschillende beveiligingstechnologieën. Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen tegen een datalek en tegen misbruik van gegevens (bijvoorbeeld identiteitsfraude).

9. WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING


We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We zullen u per e-mail of brief informeren over de wijzigingen. Daarnaast zullen wij wijzigingen aankondigen via Mijn Rekening en deze publiceren op onze website.


10. WAT ZIJN UW RECHTEN?


U hebt het recht om ons te vragen om:
• toegang te geven tot uw persoonsgegevens: recht op inzage (zoals uw adres of telefoonnummer);
• uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen: recht op rectificatie (zoals uw adres of telefoonnummer);
• uw persoonsgegevens door te geven aan uzelf of aan een derde partij en/of: recht op overdraagbaarheid;
• door menselijke tussenkomst de genomen beslissing uit te leggen: recht om bezwaar te maken.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens of de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informeren over Pagina 3 de maatregelen die wij naar aanleiding van uw verzoek hebben genomen. We kunnen deze periode met twee maanden verlengen, afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat we ontvangen. Dan laten we u dat weten. U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Spaanse of Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, zonder onderscheid.


11. NEEM CONTACT MET ONS OP


Heeft u specifieke vragen over deze Privacyverklaring of over uw rechten? Neem dan contact met ons op via: privacy@santander.nl.

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) bereiken via hetzelfde e-mailadres of een brief sturennaar een van de onderstaande adressen.

Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice via 030-63 88 100.
Heeft u uw voertuig via ons gefinancierd? Neem dan contact op met de klantenservice van Car Finance via 030- 63 88 290.

Ons adres: Santander Consumer Finance S.A. – Branche Nederland Vliegend Hertlaan 77 3526 KT Utrecht Nederland
Of
Santander Consumer Finance SA Monte Avenida de Cantabria s/n 28660 Boadilla del Monte España

SANT-PRIVACY-0322-01

Lees en download hier de pdf