Ik heb een betalingsregeling met jullie getroffen waardoor ik een deel van mijn schuld niet hoef te terug te betalen. Heeft dit invloed op mijn compensatiebedrag?

Als wij een deel van uw krediet hebben kwijtgescholden of afgeboekt in verband met een betalingsregeling, wordt het bedrag van de kwijtschelding of afboeking in mindering gebracht op het voor u berekende compensatiebedrag. Ook andere vormen van compensatie die u in het verleden van ons heeft ontvangen worden verrekend met het compensatiebedrag dat wij volgens onze Compensatieregeling berekenen.