Wij verstrekken onze financieringen onder vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zijn aangesloten bij de Vereniging Financiers Nederland (VFN). Het is onze taak om u veilig, verantwoord en bewust te laten lenen. Daarom zullen wij u nooit meer laten lenen dan mogelijk is en controleren wij altijd aan de hand van uw gegevens en bewijsdocumenten of u de financiering kunt terugbetalen.


Welke documenten u moet overleggen als bewijs, hangt af van uw persoonlijke situatie. Maar de volgende documenten zijn altijd belangrijk: IDENTITEIT Kopie (of foto in jpeg/jpg formaat) van paspoort of ID-kaart (eventueel inclusief verblijfsvergunning); Of een pdf van uw identiteitsbewijs via de KopieID app van de overheid; INKOMSTEN - LASTEN Recente (niet ouder dan 2 maanden…

Uw partner moet dezelfde documenten uploaden als u, dus sowieso een legitimatiebewijs (mag een foto zijn in jpeg of jpg formaat) of een pdf van het identiteitsbewijs via de KopieID app van de overheid en loonstrook/-stroken in pdf formaat uploaden. Heeft u een gezamenlijke privé bankrekening waarop uw beider inkomen wordt gestort en uw gezamenlijke lasten worden afgeschreven, d…

Wij accepteren: geldige ID-kaart; geldig paspoort; geldige verblijfsvergunning (verblijfstitel) + paspoort; heeft u de Nederlandse nationaliteit, dan wordt slechts in enkele gevallen ook het Nederlands rijbewijs geaccepteerd. Aandachtspunt: upload de voor- en achterkant los van elkaar, dus NIET in 1 document. Dus, gebruikt u de KopieID app van de overheid? Maak een foto van…

Het aantal loon- of salarisstroken dat u moet uploaden hangt af of u per maand of per week wordt uitbetaald en of u structureel overwerkt en/of een bonus ontvangt. Upload altijd uw meest recente loonstrook/loonstroken (maximaal 2 maanden oud). Maandbetaling: Upload 1 loonstrook van een volledige maand. Heeft u structureel onregelmatigheidstoeslag of overuren? Upload dan 3 loon…

Een bankafschrift van een volledige maand laat ons zien dat daadwerkelijk dat inkomen wordt gestort wat u in uw aanvraag aangegeven heeft. Het laat ook zien wat het bedrag aan uw woonlasten is (huur of hypotheek) en of u bijvoorbeeld alimentatie betaalt en hoeveel. → Kortom: het geeft uw inkomsten en lasten aan. Daarom mag u ook niets doorstrepen of doorhalen op uw bankafschrif…

Voor een leenaanvraag heeft u een bankafschrift nodig. We hebben hieronder een overzicht gegeven hoe een bankafschrift te donwloaden van zoveel mogelijk banken, op alfabetische volgorde.: ABN AMRO 1. Log in op uw rekening bij ABN AMRO. 2. Klik op de betreffende rekening. 3. Klik bovenin het scherm op 'Tools'. 4. Vervolgens klikt u op 'Afschriften' en 'Fin. Jaaroverzicht'. 5. Se…

Als de looptijd van de door u aangevraagde financiering zal doorlopen tot na de pensioendatum van u of uw partner, vragen wij een pensioenoverzicht op.  terug naar veelgestelde vragen uploaden documenten

Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl en log in met uw DigiD. Ga naar Menu en Selecteer Download en download uw volledig pensioenoverzicht als PDF. Sla dit bestand op en upload het op de Uploadpagina via de e-mail die u van ons ontvangen heeft. Overigens is het downloaden van uw pensioenoverzicht gratis.

BRP staat voor Basis Registratie Personen. Wanneer op één - of meer - van de door u geüploade documenten, het adres niet hetzelfde is als het adres dat is vermeld in uw financieringsaanvraag, dan vragen wij een uittreksel op uit de Basis Registratie van de gemeente waar u woont. Dit is dus een extra document dat wij nodig hebben voor de beoordeling van uw financieringsaanvraag.…

Deze kun u gratis downloaden van www.mijnoverheid.nl  Log in op www.mijnoverheid.nl met uw DigiD Menu selecteer identiteit Bekijk persoonsgegevens. Daar vindt u al uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) Sla het op als een PDF bestand Upload het op onze Uploadpagina via de e-mail die u van ons ontvangen heeft

Als op het door u geüploade bankafschrift niet duidelijk blijkt dat u huur betaalt, vragen wij u om uw huurovereenkomst te uploaden. Wij hebben dan alle pagina's van uw huurovereenkomst nodig. U kunt de huurovereenkomst als pdf uploaden op onze Uploadpagina via de e-mail die wij u hierover hebben verstuurd.

Als op het door u geüploade bankafschrift niet duidelijk blijkt dat u hypotheek betaalt of hoe hoog dat bedrag is, vragen wij u om de ondertekende hypotheekofferte van uw huidige hypotheekbetalingen te uploaden. Wij hebben dan alle pagina's van de hypotheekofferte nodig. U kunt de hypotheekofferte als pdf uploaden op onze Uploadpagina via de e-mail die wij u hierover hebben ver…

Which documents you need to submit as proof depends on your personal situation. But the following documents are always important: Copy (or photo in jpeg/jpg format) of passport or ID card (possibly including residence permit); Or a PDF of your proof of identity via the CopyID app from the government; Recent (not older than 2 months) pdf of a full month's bank statement (to be…

We accept: valid ID card; valid passport; valid residence permit (verblijfstitel) + passport; if you have the Dutch nationality, then the Dutch driving license will only be accepted by exception. Attention: upload the front and back separately, so NOT in 1 document. So, are you using the government's CopyID app? Take a picture of the front and save it. Then take a picture of…

The number of pay slips, or salary slips, that you have to upload depends on whether you are paid per month or per week, and whether you structurally working overtime and/or receive a bonus. Always upload your most recent payslip/payslips (maximum 2 months old). Monthly payment: Upload 1 payslip of a full month. Do you have a structural irregularity allowance or overtime? Then…

A full month's bank statement shows us that the income you have, indicated in your application, is actually deposited. It also shows the amount of your housing costs (rent or mortgage) and whether you pay alimony, for example, and how much.In short: it indicates your income and expenses. That is why you may not cross out or strike out anything on your bank statement and everyth…

For a loan application, you must also upload a full month's bank statement. Please note: do not black out or cross out anything, we must be able to read everything. ⇒ Or simpler: give one-time permission via iDIN to provide insight into your bank statement, safely and securely via your bank's own login method!! You don't have to download or upload anything :-)ABN AMRO 1. Login…