Wij verstrekken onze financieringen onder vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zijn aangesloten bij de Vereniging Financiers Nederland (VFN). Het is onze taak om u veilig, verantwoord en bewust te laten lenen. Daarom zullen wij u nooit meer laten lenen dan mogelijk is en controleren wij altijd aan de hand van uw gegevens en bewijsdocumenten of u de financier…

Welke documenten u moet overleggen als bewijs, hangt af van uw persoonlijke situatie. Maar de volgende documenten zijn altijd belangrijk: Kopie (of foto in jpeg/jpg formaat) van paspoort of ID-kaart (eventueel inclusief verblijfsvergunning); Of een pdf van uw identiteitsbewijs via de KopieID app van de overheid; Recente (niet ouder dan 2 maanden) pdf van bankafschrift van…

Which documents you need to submit as proof depends on your personal situation. But the following documents are always important: Copy (or photo in jpeg/jpg format) of passport or ID card (possibly including residence permit); Or a PDF of your proof of identity via the CopyID app from the government; Recent (not older than 2 months) pdf of a full month's bank statement (to…

Uw partner moet dezelfde documenten uploaden als u, dus sowieso een legitimatiebewijs (mag een foto zijn in jpeg of jpg formaat) of een pdf van het identiteitsbewijs via de KopieID app van de overheid en loonstrook/-stroken in pdf formaat uploaden. Heeft u een gezamenlijke privé bankrekening waarop uw beider inkomen wordt gestort en uw gezamenlijke lasten worden afgeschreven, d…

Wij accepteren: geldige ID-kaart; geldig paspoort; geldige verblijfsvergunning (verblijfstitel) + paspoort; heeft u de Nederlandse nationaliteit, dan wordt slechts in enkele gevallen ook het Nederlands rijbewijs geaccepteerd. Aandachtspunt: upload de voor- en achterkant los van elkaar, dus NIET in 1 document. Dus, gebruikt u de KopieID app van de overheid? Maak een…

We accept: valid ID card; valid passport; valid residence permit (verblijfstitel) + passport; if you have the Dutch nationality, then the Dutch driving license will only be accepted by exception. Attention: upload the front and back separately, so NOT in 1 document. So, are you using the government's CopyID app? Take a picture of the front and save it. Then take a p…

Het aantal loon- of salarisstroken dat u moet uploaden hangt af of u per maand of per week wordt uitbetaald en of u structureel overwerkt en/of een bonus ontvangt. Upload altijd uw meest recente loonstrook/loonstroken (maximaal 2 maanden oud). Maandbetaling: Upload 1 loonstrook van een volledige maand. Heeft u structureel onregelmatigheidstoeslag of overuren? Upload dan 3 lo…

The number of pay slips, or salary slips, that you have to upload depends on whether you are paid per month or per week, and whether you structurally working overtime and/or receive a bonus. Always upload your most recent payslip/payslips (maximum 2 months old). Monthly payment: Upload 1 payslip of a full month. Do you have a structural irregularity allowance or overtime? Th…

Een bankafschrift van een volledige maand laat ons zien dat daadwerkelijk dat inkomen wordt gestort wat u in uw aanvraag aangegeven heeft. Het laat ook zien wat het bedrag aan uw woonlasten is (huur of hypotheek) en of u bijvoorbeeld alimentatie betaalt en hoeveel. → Kortom: het geeft uw inkomsten en lasten aan. Daarom mag u ook niets doorstrepen of doorhalen op uw bankafschri…

Voor een leenaanvraag moet u ook een bankafschrift van een volledige maand uploaden. Let op: maak niets zwart of streep niets door, we moeten alles kunnen lezen.⇒ Of eenvoudiger: geef eenmalig toestemming via iDIN om inzicht in uw bankafschrift te geven, veilig en vertrouwd via eigen de inlogmethode van uw bank!! U hoeft dan niets te downloaden en te uploaden :-)For a loan appl…

A full month's bank statement shows us that the income you have, indicated in your application, is actually deposited. It also shows the amount of your housing costs (rent or mortgage) and whether you pay alimony, for example, and how much.In short: it indicates your income and expenses. That is why you may not cross out or strike out anything on your bank statement and everyth…

Als de looptijd van de door u aangevraagde financiering zal doorlopen tot na de pensioendatum van u of uw partner, vragen wij een pensioenoverzicht op.  terug naar veelgestelde vragen uploaden documenten

Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl en log in met uw DigiD. Ga naar Menu en Selecteer Download en download uw volledig pensioenoverzicht als PDF. Sla dit bestand op en upload het op de Uploadpagina via de e-mail die u van ons ontvangen heeft. Overigens is het downloaden van uw pensioenoverzicht gratis.

BRP staat voor Basis Registratie Personen. Wanneer op één - of meer - van de door u geüploade documenten, het adres niet hetzelfde is als het adres dat is vermeld in uw financieringsaanvraag, dan vragen wij een uittreksel op uit de Basis Registratie van de gemeente waar u woont. Dit is dus een extra document dat wij nodig hebben voor de beoordeling van uw financieringsaanvraag.…

Deze kun u gratis downloaden van www.mijnoverheid.nl  Log in op www.mijnoverheid.nl met uw DigiD Menu selecteer identiteit Bekijk persoonsgegevens. Daar vindt u al uw gegevens uit de Basisregistatie Personen (BRP) Sla het op als een PDF bestand Upload het op onze Uploadpagina via de e-mail die u van ons ontvangen heeft

Als op het door u geüploade bankafschrift niet duidelijk blijkt dat u huur betaalt, vragen wij u om uw huurovereenkomst te uploaden. Wij hebben dan alle pagina's van uw huurovereenkomst nodig. U kunt de huurovereenkomst als pdf uploaden op onze Uploadpagina via de e-mail die wij u hierover hebben verstuurd.

Als op het door u geüploade bankafschrift niet duidelijk blijkt dat u hypotheek betaalt of hoe hoog dat bedrag is, vragen wij u om de ondertekende hypotheekofferte van uw huidige hypotheekbetalingen te uploaden. Wij hebben dan alle pagina's van de hypotheekofferte nodig. U kunt de hypotheekofferte als pdf uploaden op onze Uploadpagina via de e-mail die wij u hierover hebben ver…